Regulamin sklepu.

Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość - regulamin.


I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę EDEX Edward Gintowt poprzez stronę internetową cyfreo.pl

2. Kupującym, klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, podająca w zamówieniu swoje dane potrzebne do zrealizowania transakcji.

3. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów zobowiązuje się do zapoznania z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego cyfreo.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu Allegro.
2. Wszystkie produkty oferowane przez sprzedawcę EDEX są fabrycznie nowe (jeżeli nie podano inaczej), wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszelkie inne produkty będą miały stosowną ważną informację w opisie produktu.
3. Ceny oferowanych produktów są cenami brutto - zawierają podatek VAT.  Cena produktu nie obejmuje kosztu przesyłki. Są wyrażone w walucie Polskie złote.
4. EDEX dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach.
5. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

- przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) na podstawie zamówienia lub faktury proforma w terminie ważności zamówienia (14 dni);

- gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu (brak możliwości zapłaty kartą) w terminie ważności zamówienia (14 dni);

- gotówką przy odbiorze przesyłki pobraniowej od kuriera;

- online - poprzez serwis First Data Polcard tylko w momencie przekierowania na w/w serwis (nieudana płatność powoduje anulowanie zamówienia i ewentualną konieczność powtórnego zamówienia);
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT, jak i za podanie błędnego adresu wysyłki.

7. Ceny towarów zawierają koszt zagospodarowania odpadami KGO.III. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy) po rejestracji lub bez niej.
2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
3. Aby dokonać zakupu w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza zakupowego.
4. Dokonując zakupu Klient:
- wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie EDEX i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy  przez Sprzedającego oraz (w przypadku wyrażenia zgody) informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy cyfreo.pl;
- akceptuje postanowienia Regulaminu;
- może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach;
5. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony  przy pierwszym logowaniu  po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się  poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy
6. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu.
7. Zmiany Regulaminu  wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej cyfreo.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych  zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
8. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym należy kliknąć wybrany produkt(y) wejść do koszyka i dokonać zamówienia.
9. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 14 dni. W przypadku braku wpłaty po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

IV. Dostawa.


1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym cyfreo.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta w sposób wskazany przez Klienta.
3. Klient może także odebrać zamówiony sprzęt w siedzibie firmy po uprzednium zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym.
4. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik dostępny w trakcie wyboru zamówienia.
5. W przypadku przejściowej niemożności świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta Sprzedawca zastrzega sobie prawo do spełnienia świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta. Klient ma prawo nieprzyjęcia tego świadczenia oraz możliwość odstąpienia od umowy wraz ze  zwrotem rzeczy.
6. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
7. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, należy spisac niezwłocznie protokół szkody z firmą kurierską dostarczającą produkt, oraz zgłosić to Sprzedającemu. Firmy kurierskie mają 7 dni na spisanie protokołu szkody, ale każdą przesyłkę należy sprawdzic w momencie odbioru lub zaznaczyć "odebrano bez sprawdzania zawartości".
9. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się zgłosić w ciągu 1-2 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki np. wypełniając formularz w dziale kontakt (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządzić w tym zakresie protokół szkody.

  V. Prawo do odstąpienia od umowy - zwroty

1. Klient, konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub pocztową lub ze zwracanym towarem.

Przykładowy formularz Odstąpienia od umowy znajduje się pod adresem http://edex.pl/zwrot.pdf

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w następujących przypadkach:

- towarów dostępnych na indywidualne zamówienie

- zakupu towaru na firmę (fakturę vat)

- na podstawie Art. 38 ustawy o prawach konsumenta lub okolicznościach, w których konsument traci prawo do odstąpienia od umowy

3. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym EDEX posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.
4. Towar należy odesłać w stanie niezmienionym, niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą mailową, nie później niż w terminie 14 dni.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
6. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

7. Zwrot zapłaty za zakupiony towar wraz z opłatą za najtańszy sposób wysyłki nastąpi nie później niż do 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru.
8. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt V Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

9. Konsument ma obowiązek zapłaty poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2


 VI. Reklamacje

1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę kupna-sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
2. W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji należy wysłać towar wraz z dowodem zakupu do Gwaranta (wymienionego w karcie gwarancyjnej) lub w przypadku braku takowej bezpośrednio do Sprzedawcy.
3. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi należy wysłać towar wraz z dowodem zakupu do  Sprzedawcy.
4. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“.

Możliwe też jest skorzystanie przez Klienta z mediacji.
Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego.

Sklep Internetowy www.cyfreo.pl jest własnością firmy

EDEX Edward Gintowt prowadzącą działalność pod adresem:

ul. Długa 72, 31-146 Kraków

telefon 12 395 01 32

NIP: PL6770066363

Regon: 350672346

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

5598/II/93-K wydany przez Prezydenta Miasta Krakowa

e-mail: sklep@cyfreo.pl